De meerwaarde van stedelijke kavelruil

Het instrument stedelijke kavelruil ondersteunt het tot stand komen van een privaat-private overeenkomst over het ruilen van onroerende zaken op vrijwillige basis. Kortom, het ondersteunt private initiatieven en plannen voor de herontwikkeling, herstructurering en transformatie in bestaand stedelijk gebied. Dit sluit perfect aan op de filosofie van de Omgevingswet, de trend naar faciliterend gemeentelijk grondbeleid en de wens om urgente en majeure (woningbouw- en energietransitie-)opgaven van ons land waar mogelijk binnenstedelijk op te lossen.

Heurkens, E. (2019). De meerwaarde van stedelijke kavelruil. In: Ministerie van BZK, het Kadaster en de klankbordgroep. Jaarverslag stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil. Den Haag: Ministerie van BZK & Koninkrijkrelaties & Kadaster, pp. 56-59. https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/gebiedsontwikkeling/stedelijke-kavelruil/

Download (PDF, 828KB)

Say something

Your email address will not be published. Required fields are marked with a grey bar.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.